حسن شجاعی مند
  • دانشجوی دکترای انفورماتیک پزشکی – دانشگاه علوم پزشکی ایران – 1394
  • عضو هیات علمی – دانشگاه علوم پزشکی گناباد – 1389
سوابق تحصیلی
  • دانشجوی دکترای انفورماتیک پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی ایران ، 1394
  • کارشناس ارشد مهندسی نرم افزار، دانشگاه صنعتی شریف، 1386
  • کارشناس مهندسی نرم افزار، دانشگاه فردوسی مشهد، 1380
  • دیپلم، ریاضی- فیزیک، دبیرستان نمونه ملامظفر گنابادی، 1375