مقالات چاپ شده:
  1. Shojaeemend H, Ayatollahi H. Automated Audiometry: A Review of the Implementation and Evaluation Methods. Healthc Inform Res. 2018 Oct;24(4):263-275.
  2. Mohammadpoor M, Shoeibi A, Shojaee-Mend H. A Hierarchical Classification Method for Breast Tumor Detection. Iranian Journal of Medical Physics. 2016;13(4):261-8.
  3. Khosravani A, Shojaee-Mend H. A New Recommender System Based in Collaborative Filtering Based on Personal and Group Trust for Offering Significant Suggestions to the Users. Asian Journal of Information Technology. 2016;15(14):2296-2305.
  4. Shojaee-Mend H, Amiri M. Example-based Machine Translation from English to Farsi with the help of WordNet Ontology. Indian Journal of Science and Technology. 2015;8(11):1-6.
  5. Shojaee-Mend H, Mahi M. Peer Ranking in P2P Integration System on Inconsistent Data Sources. Spectrum. 2014;3(10):511-5.
  6. Shojaee-Mend H, Ghayour-Razmgah G. Ontology for Student Health Record. Management and Administrative Sciences Review. 2014;3(7):1192-9.
  7. Shojaee-Mend H. Provide a New Model for Query Processing in P2P Integration Systems. International Journal of Electronics Communication and Computer Engineering. 2014;5(4):948-57.
مقالات ارائه شده در همایش ها:
  1. شجاعی مند, حسن؛ مصطفی امیری و افشین شعیبی، ۱۳۹۳، ترجمه ماشینی مبتنی بر مثال با کمک هستی شناسی WordNet از انگلیسی به فارسی، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی.
  2. شجاعی مند, حسن؛ غلامرضا غیور رزمگاه و مصطفی امیری، ۱۳۹۳، سازگاری در نرم افزار های پرونده سلامت دانشجویان با استفاده از هستی شناسی SHR، دومین همایش ملی پژوهش های کاربردی در علوم کامپیوتر و فناوری اطلاعات، تهران، دانشگاه جامع علمی کاربردی.
  3. شجاعی مند, حسن و سید حسن میریان حسین آبادی، ۱۳۸۵، مجتمع سازی داده ها در محیط p2p، چهاردهمین کنفرانس مهندسی برق ایران، تهران، دانشگاه صنعتی امیرکبیر.
کتاب: